น้ำตาลสะสม (HbA1c) คืออะไร

HbA1c breezyบรีซซี่เบาหวาน

น้ำตาลสะสม (HbA1c) คืออะไร

HbA1c (ฮีโมโกลบิน เอวันซี) สิ่ง ดี ดี ที่คุณควรรู้จัก

ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) คือ Hemoglobin A ที่มีโมเลกุลของ Glucose มาจับกับ N-terminal valine ของ ß-chain มีชื่อเรียกว่า Hemoglobin A1c และเรียกย่อ ๆ ว่า HbA1c

ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) คือ ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด เกิดจากการที่น้ำตาลในเลือดไปจับกับฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนในเม็ดเลือดแดง ที่ทำหน้าที่พาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ โดยปกติเม็ดเลือดแดงจะมีอายุประมาณ 3 เดือน ดังนั้นการตรวจ HbA1c จึงเป็นการบ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ย ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ประโยชน์ของการตรวจ HbA1c
การตรวจ HbA1c เป็นการตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าท่านสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีหรือไม่ เป็นการตรวจที่ดีกว่าการใช้ค่าของน้ำตาลในเลือดเพียงอย่างเดียว สำหรับการรักษาโรคเบาหวานระยะเวลานาน ทำให้แพทย์ให้คำปรึกษาและทำการรักษาได้อย่างถูกต้อง

เครดิตภาพ:สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข